MMS

MMS Logo

ERP for Hospitals

The Mitrais Medical System (MMS) is a world class hospital management software; designed in Indonesia, by Indonesians, in partnership with a leading hospital in Indonesia. MMS can be implemented quickly to reduce costs and improve patient satisfaction.

 

Key features:

 • Comprehensive Master Patient Index registry
 • Centralized physicians and patients’ appointment scheduling
 • Robust price engine
 • In-depth doctor’s compensation reporting feature 
 • Fully integrated Inventory and Pharmacy management system
 • Comprehensive electronic patient medical record
 • Build-in Computerized Physician Order Entry (CPOE)
 • Extensive analytics and reporting capabilities 
 • An out-of-the-box, seamlessly integrated accounting system 
 • Simplified Fixed Asset management system
 • A build-in integration module
 • High compliance to internation standards i.e. ICD 9, ICD 10, SNOMED CT, NANDA, NIC, NOC and HL7
 • Unique simultaneous dual language capability; currently English and Bahasa Indonesia
 • Advanced role based access control security feature 

MMS diagram

​​Get payment leakage under control

In many cases hospitals’ revenue are often impacted by lost or misdirected paper forms, inaccurate billing or incorrect allocation of payments and failure to collect on insurance claims. As Indonesia’s leading software developer and a leading developer for the medical industry in Australia, By providing a comprehensive patient master index that is integrated with appointment, registration, pharmacy management and billing, MMS efficiently process patients, ensure that payments are standardized and automated, and effectively capture revenue from payments.

Improve patient safety and quality of care

MMS is designed around best practice in patient care and supporting clinical and non-clinical services and automate all core hospital processes. By establishing electronic medical records and providing diagnostic support with computerized physician order entry, MMS enables a hospital to quickly implement an effective solution to problems associated with proper patient identification, accuracy of diagnosis, drug management and pharmacy processes that support patient safety.​

MMS Logo

ERP for Hospitals

The Mitrais Medical System (MMS) is a comprehensive hospital information system covering all aspects of administrative and clinical management. MMS can be implemented quickly to reduce costs and improve patient satisfaction.

 

Key features:

 • Comprehensive Master Patient Index registry
 • Centralized physicians and patients’ appointment scheduling
 • Robust price engine
 • In-depth doctor’s compensation reporting feature 
 • Fully integrated Inventory and Pharmacy management system
 • Comprehensive electronic patient medical record
 • Build-in Computerized Physician Order Entry (CPOE)
 • Extensive analytics and reporting capabilities 
 • An out-of-the-box, seamlessly integrated accounting system 
 • Simplified Fixed Asset management system
 • A build-in integration module
 • High compliance to internation standards i.e. ICD 9, ICD 10, SNOMED CT, NANDA, NIC, NOC and HL7
 • Unique simultaneous dual language capability; currently English and Bahasa Indonesia
 • Advanced role based access control security feature 

MMS Diagram

​​Get payment leakage under control

In many cases hospitals’ revenue are often impacted by lost or misdirected paper forms, inaccurate billing or incorrect allocation of payments and failure to collect on insurance claims. As Indonesia’s leading software developer and a leading developer for the medical industry in Australia, By providing a comprehensive patient master index that is integrated with appointment, registration, pharmacy management and billing, MMS efficiently process patients, ensure that payments are standardized and automated, and effectively capture revenue from payments.

Improve patient safety and quality of care

MMS is designed around best practice in patient care and supporting clinical and non-clinical services and automate all core hospital processes. By establishing electronic medical records and providing diagnostic support with computerized physician order entry, MMS enables a hospital to quickly implement an effective solution to problems associated with proper patient identification, accuracy of diagnosis, drug management and pharmacy processes that support patient safety.

MMS Logo

ERP cho bệnh viện

Hệ thống Y tế của Mitrais (MMS) là một hệ thống thông tin bệnh viện toàn diện bao gồm tất cả các khía cạnh về quản lý hành chính và lâm sàng. MMS có thể được triển khai nhanh chóng để giảm chi phí và cải thiện sự hài lòng của bệnh nhân.

Hệ thống y tế Mitrais - Tổng quan về sản phẩm

 

Các tính năng chính:

 • Chỉ số tổng thể toàn diện về bệnh nhân
 • Lên kế hoạch tập trung các cuộc hẹn khám giữa bác sĩ và bệnh nhân
 • Bệnh án điện tử toàn diện có thể truy cập từ bất cứ điểm khám chữa bệnh nào.
 • Hệ thống ra y lệnh trên máy tính (CPOE) để ra các chỉ lệnh y khoa nhanh chóng theo thời gian thực
 • Công cụ tính giá mạnh mẽ để xử lý nhiều loại hình thanh toán
 • Hệ thống quản lý Tồn kho và Nhà thuốc được tích hợp đầy đủ
 • Một hệ thống kế toán sáng tạo, liền mạch được tích hợp
 • Một mô đun tích hợp có sẵn để dễ dàng kết nối với các hệ thống khác.
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như ICD 9, ICD 10, SNOMED CT, NANDA, NIC, NOC và HL7.
 • Khả năng ngôn ngữ kép đồng thời duy nhất; Hiện tại tiếng Anh và tiếng Việt.
 • Tính năng bảo mật nâng cao kiểm soát truy cập dựa trên vai trò.

MMS Diagram

Kiểm soát rò rỉ trong thanh toán

Trong nhiều trường hợp, doanh thu của bệnh viện thường bị ảnh hưởng bởi các mẫu giấy tờ bị mất hoặc sai địa chỉ, thanh toán không chính xác hoặc phân bổ không đúng cách thanh toán và thất bại trong việc thu thập trên yêu cầu bảo hiểm. Là hãng phát triển phần mềm hàng đầu của Indonesia và một nhà phát triển hàng đầu cho ngành công nghiệp y tế tại Úc, Bằng cách cung cấp một chỉ số tổng thể bệnh nhân toàn diện mà được tích hợp với hẹn, đăng ký, quản lý thuốc và thanh toán, MMS hiệu quả xử lý bệnh nhân, đảm bảo thanh toán được chuẩn hóa và tự động hóa, và nắm bắt hiệu quả doanh thu từ thanh toán.

Nâng cao an toàn và chất lượng chăm sóc bệnh nhân

MMS được thiết kế dựa trên môi trường thực tế tốt nhất trong chăm sóc bệnh nhân và hỗ trợ các dịch vụ lâm sàng và phi lâm sàng và tự động hóa tất cả các quy trình bệnh viện chính. Bằng cách thiết lập hồ sơ y tế điện tử và cung cấp hỗ trợ chẩn đoán với đơn hàng bác sĩ bằng máy tính, MMS cho phép bệnh viện nhanh chóng thực hiện một giải pháp hiệu quả cho các vấn đề liên quan đến việc xác định bệnh thích hợp, độ chính xác của chẩn đoán, quản lý thuốc và quy trình dược hỗ trợ an toàn cho bệnh nhân.

 

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ để thảo luận các yêu cầu của bạn bằng email info@mitrais.com – hoặc điện thoại:

Indonesia: 0807 1 222 222
Australia: 1800 755 025
Singapore: 001 800 6235 0959
Khác: +65 6407 1331

 

Contact Us

Contact us now to discuss your requirements by email info@mitrais.com or phone:

Indonesia: 0807 1 222 222
Australia: 1800 755 025
Singapore: 001 800 6235 0959
Other: +65 6407 1331